Consumator de energie termică reprezintă orice persoană fizică sau juridică care utilizează energie termică în baza unui contract semnat cu furnizorul, prin racordarea clădirii/blocului locativ/apartamentului la rețeaua termică a distribuitorului.

Art. 5 Legea Nr. 92 din  29.05.2014 „cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării”.

Furnizorul de energie termică este responsabil de livrarea agentului termic până la peretele blocului sau contorul de bloc. Ulterior, gestionarul blocului locativ distribuie întregul volum între locatari, pentru a acoperi și achita 100% din căldura recepționată. Aceste cheltuieli sunt distribuite fiecărui proprietar în funcție de proporția dintre suprafața unității sale locative și suma totală a suprafețelor tuturor unităților din condominiu. Suma tuturor cotelor-părți trebuie să fie egală cu 100%. Astfel, în vederea repartizării echitabile a consumului direct/indirect de energie termică, proprietarii sau chiriașii de apartamente/încăperi deconectate din cadrul blocului locativ sunt obligați să contribuie conform cotei părți pentru următoarele:

• Locurile de uz comun:

– Etaj tehnic;

– Subsol;

– Casa scării;

• Coloanele sistemului de încălzire care trec printr-un apartament deconectat. În funcție de categoria/tipul spațiilor de uz comun ( încălzit/neîncălzit/lipsa) se aplică formula de calcul corespunzătoare. În cazul în care: casa scării nu este încălzită, nu are coloane tranzitorii, această componentă nu se include în calculul aferent facturării.

Vechiul mecanism de repartizare a consumului de energie termică a fost declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 4 din 03 martie 2022. Adițional, rezultatele „Studiului privind distribuția consumului de energie termică în clădirile rezidențiale în care există apartamente deconectate de la sistemul centralizat de căldură” demonstrează că vechea cotă de 10% pentru apartamentele deconectate realoca cheltuielile în proporţii de 20%-50% către apartamentele/încăperile conectate la încălzirea centralizată. Cu alte cuvinte, cota de 10% îi împovăra pe cei conectați la sistemul centralizat.

Nu există o cotă fixă. Noua metodologie permite un calcul individualizat pentru fiecare apartament în funcție de suprafață, prezența/absența coloanelor tranzitorii, spațiile încălzite în cadrul clădirii, raportul dintre suprafața locuințelor conectate și deconectate de la încălzirea centralizată, numărul de etaje ale blocului și alte informații relevante.

Dacă nu aveți coloane tranzitorii, nu trebuie să achitați pentru ele. Punctul 23 din Anexa nr. 7 din Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 191/2002 stipulează expres că, pentru aportul termic de la coloane, nu se ia în calcul suprafața încăperilor de unde coloanele au fost demontate, atunci când cotul rămas nu depășește un metru în lungime. Totodată, în cazul respectiv, este necesar de asigurat consumurile indirecte din locurile de uz comun (etaj tehnic, subsol și casa scării), care contribuie la bilanțul energetic al clădirii în funcție de proporția dintre suprafața apartamentului deconectat și suma totală a suprafețelor tuturor unităților din condominiu. În subsolul blocului locativ se găsesc rețele inginerești esențiale pentru toți locatarii, precum cele de apă și canalizare, care necesită întreținere. Dacă aceste spații rămân neîncălzite, există riscul înghețării apei, afectând astfel accesul la serviciile de apă și canalizare pentru toți locatarii. În consecință, încălzirea subsolului (în conformitate cu normativele în vigoare) este strâns legată de funcționarea corespunzătoare a rețelelor de apă și canalizare din bloc.

Potrivit art. 8 alin. (1) din Legea nr. 1324/1993 privind privatizareafondului de locuințe, proprietarii de locuințe privatizate sunt coposesorii instalațiilor şi comunicațiilor inginerești, ai locurilor de uz comun ale imobilului şi ale terenurilor de pe lângă el. Totodată, și Legea nr. 187/2022 cu privire la condominiu definește drept părți comune, printre altele, „rețelele de alimentare cu apă potabilă și apă caldă menajeră și rețelele de canalizare, rețelele electrice, de comunicații electronice, de alimentare cu energie termică și gaze”. Articolul 18 din aceeași Lege stipulează că proprietarii sunt obligați să asigure „buna vecinătate în raport cu ceilalți proprietari”, iar cheltuielile pentru părțile comune „se repartizează proprietarilor din condominiu”. Chiar și locatarii cu încălzire autonomă beneficiază de încălzirea spațiilor comune, precum scara blocului sau subsolul/etajul tehnic, acolo unde se află sisteme inginerești importante pentru toți locatarii. Este aceeași situație cu plata pentru energia electrică pentru iluminarea scării.

Metodologia în vigoare ține cont de lungimea coloanelor sau lipsa acestora. Punctul 23 din Anexa nr. 7 din Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 191/2002 stipulează expres că, pentru aportul termic de la coloane, nu se ia în calcul suprafața încăperilor de unde coloanele au fost demontate, atunci când cotul rămas nu depășește un metru în lungime. Respectiv, nu trebuie să achitați pentru aportul termic de la coloane dacă nu le aveți în casă, însă spre achitare va fi inclusă contribuția conform cotei părți în condominiu pentru locurile de uz comun (etaj tehnic, subsol și casa scării).

Aceste spații comune sunt în proprietatea și responsabilitatea comună a tuturor proprietarilor și locatarilor blocului, atât conform Legii nr. 1324/1993 privatizării fondului de locuințe, cât și Legii nr. 187/2022 cu privire la condominiu. Această obligație legală reiese din faptul că de buna întreținere a etajului tehnic și a subsolului, precum și a sistemelor inginerești de acolo, beneficiază întreg blocul. Spre exemplu, chiar și locatarii cu încălzire autonomă beneficiază de asigurarea unei temperaturi minime în spațiile tehnice pe unde trec sistemele de alimentare cu apă și canalizare, de care se folosesc absolut toți locatarii.

Dacă o parte din subsol este privatizat și subsolul este încălzit, cota-parte pentru subsolul privatizat îi revine proprietarului individual și nu este inclusă în suprafața locurilor de uz comun. Această situație e reglementată de pct. 36 din Anexa nr. 7 din Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 191/2002.

Furnizorul/intermediarul de decontări efectuează calculele pentru factură în baza informațiilor primite de la gestionarul blocului. Puteți solicita gestionarului o inspecție a apartamentului și întocmirea unui proces-verbal care să confirme sau să actualizeze datele tehnice relevante pentru consumul de energie termică. Astfel, conform pct. 1021 din Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 191/2002, consumatorul este obligat să asigure accesul reprezentantului gestionarului/ asociației de proprietari din condominiu/furnizorului, la prezentarea legitimației, între orele 08:00 și 19:00, în apartament/încăperea locuibilă în cămin pentru a controla branșamentele deconectate/reconectate, cu coordonarea prealabilă a timpului efectuării controlului.

Proiectul noii metodologii a fost elaborat de Ministerul Energiei, pornind de la recomandările Curții Constituționale și de la rezultatele „Studiului privind distribuția consumului de energie termică în clădirile rezidențiale în care există apartamente debranșate de la sistemul centralizat de căldură”, realizat de reprezentanții mediului academic. Proiectul a fost consultat cu Agenția Națională de Reglementare în Energetică, Ministerul Justiției, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Agenția pentru Eficiență Energetică, Agenția Proprietății Publice, Furnizorii de energie termică, electrică și gaze naturale, asociații de locatari/gestionari ai fondului locativ, inclusiv prin organizarea a două sesiuni publice de consultare.

Metodologia din 2023 a dezvoltat-o pe cea din 2022 în baza unor consultări publice ample și a inclus câteva modificări importante, printre care:

  • obligativitatea ca factura de plată să includă informații privind elementele de calcul utilizate la repartizarea consumurilor de energie;
  • obligația gestionarilor fondurilor locative să inspecteze modificările efectuate de locatari și să ajusteze costurile corespunzător;
  • regula că dacă repartizarea lunară este realizată de către furnizor sau de către o organizație împuternicită, detaliile de calcul trebuie să fie confirmate printr-un acord semnat între locatari/asociația de proprietari și furnizor/organizație împuternicită;
  • posibilitatea ca fiecare bloc locativ sau asociație de proprietari să elaboreze o metodologie internă pentru repartizarea consumului de energie termică;
  • includerea formulelor care reflectă existența mansardelor;
  • luarea în considerare a cantității minim necesare a energiei din surse alternative pentru a menține în apartament/încăpere (camere deconectate) temperatura aerului de cel puțin +18 °C.

Da. Autorii „Studiului privind distribuția consumului de energie termică în clădirile rezidențiale în care există apartamente debranșate de la sistemul centralizat de căldură” recomandă ca izolarea coloanelor tranzitorii să nu fie luată în calcul deoarece, în interiorul proprietății private, nu se poate garanta integritatea acesteia în timp. Astfel prin pct. 107 Hotărârii de Guvernului nr. 191/2002 se interzice deconectarea și demontarea coloanelor de la SCAET, precum și izolarea acestora, în scopul evitării modificării distribuției uniforme a agentului termic și al neadmiterii supraîncălzirii unor apartamente și al încălzirii insuficiente a altora.

Noua metodologie vizează repartizarea consumului de energie termică în cadrul blocului, între locatari, și nu afectează deloc volumul total de energie facturat în cadrul blocului locativ. Întreprinderea termoenergetică nu încasează plăți mai mari sau mai mici prin aplicarea Metodologiei. Întreprinderea termoenergetică încasează fix cât arată contorul instalat la intrare în bloc. Anterior, consumul nu era distribuit echitabil și o parte mai mare le revenea consumatorilor conectați la încălzirea centralizată. Acum, contribuția consumatorilor deconectați a crescut, dar ea vizează consumurile indirecte de energie termică pentru locurile de uz comun, energie care este consumată și trebuie achitată.

Chiar dacă prin apartament nu trec coloane tranzitorii, proprietarii sau chiriașii de apartamente/încăperi deconectate de la încălzirea centralizată oricum trebuie să contribuie la acoperirea consumurilor indirecte pentru locurile de uz comun precum etaj tehnic, subsol și casa scării care contribuie la bilanțul energetic al clădirii. Dacă acestea sunt neîncălzite, acestea se determină după formule diferite, comparativ cu cazul în care acestea sunt încălzite.

Da. Pe portalul compensatii.gov.md, când completați cererea de acordare a gradului de vulnerabilitate energetică, trebuie să bifați și rubrica încălzire centralizată cu indicarea numărului locului de consum/contului reflectat în factura de plată.

Energia termică furnizată blocului locativ înregistrată de echipamentul de măsurare este distribuită conform formulelor stabilite în Anexa nr. 7 din Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 191/2002. Furnizorii de energie termică și/sau și intermediarii de decontări introduc în acele formule datele tehnice primite de la gestionarul blocului/ datele indicate în contractele de furnizare a energie termice/alte date oficiale și astfel se realizează distribuția consumului de energie termică, ce-i revine fiecărui apartament în echivalent cantitativ și monetar reflectat în factura de plată.

În conformitate cu pct. 75 din Anexa nr. 7 a Hotărârii de Guvern nr. 191/2002, „Locatarii/gestionarii/asociațiile de proprietari din condominiu sunt în drept să elaboreze și să decidă asupra unui alt mecanism de repartizare a consumului de energie termică diferit de cel aprobat prin prezenta hotărâre, cu condiția respectării legislației”. Potrivit Legii 187/2002 cu privire la condominiu, acest lucru poate fi decis de Adunarea Generală a locatarilor sau proprietarilor din condominiu. Totodată, această competență aparține exclusiv Adunării Generale și nu poate fi delegată altor organe ale asociațiilor.

Dacă Adunarea Generală a decis asupra unui mecanism alternativ, gestionarul blocului trebuie să se adreseze în scris către furnizorul de energie termică și/sau și intermediarul de decontări, prezentând totodată și documentația care demonstrează că decizia a fost luată conform legii: Hotărârea Adunării Generale, Procesul-Verbal al Adunării Generale, extrasul ASP care confirmă calitatea de administrator a persoanei desemnate de asociație, declarația pe proprie răspundere a administratorului că toate informațiile prezentate sunt autentice.

Potrivit pct. 75 din Anexa nr. 7 a Hotărârii de Guvern nr. 191/2002, e permisă elaborarea unei metodologii alternative doar cu condiția respectării legislației în vigoare. Deciziile adoptate în baza unor prevederi legale abrogate sau desuete, de exemplu prin „Adunarea împuterniciților” în cazul CCL-urilor, nu vor fi acceptate de furnizor și/sau și intermediarul de decontări. Legea 187/2002 cu privire la condominiu stipulează clar că asociațiile de proprietari ai locuințelor/apartamentelor privatizate, cooperativele de locuințe și cooperativele de construcție a locuințelor se reorganizează prin transformare în asociații de proprietari din condominiu în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii, iar, între timp, ele se supun oricum regimului prevăzut de noua Lege. Astfel, în privința repartizării consumului de energie, Legea 187/2002 cu privire la condominiu stipulează că aceasta e o competență exclusivă a Adunării Generale, care nu poate fi delegată altor organe ale asociației (art. 34, alin (3)). Adițional, Legea stabilește că deciziile privind contribuția pentru finanțarea cheltuielilor și încăperilor comune sunt adoptate în cadrul Adunării Generale cu cel puțin 2/3 din voturile proprietarilor din condominiu.

Potrivit pct. 10 din Anexa nr. 7 a Hotărârii de Guvern nr. 191/2002, în cazul emiterii unei facturi de plată eronate sau a unei facturi de plată ce nu reflectă situația reală a elementelor de calcul incluse la repartizarea consumului de energie termică înregistrat de echipamentul de măsurare, consumatorul este în drept să solicite recalcularea consumului de energie termică facturat în termen de până la 6 luni de la data emiterii facturii eronate, iar furnizorul este obligat să efectueze recalculul solicitat.

Criteriile de începere și încheiere a sezonului de încălzire au fost stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) la pct. 15 din Hotărârea ANRE nr. 23/2017: sezonul de încălzire începe dacă, timp de 3 zile consecutiv, între orele 18:00 – 6:00, temperatura aerului scade sub +10°C și se încheie după 3 zile consecutive în care același indicator depășește +10°C. Totuși, consumatorii pot solicita în scris furnizarea mai devreme sau prelungirea perioadei de încălzire, iar furnizorul este obligat să satisfacă această cerere dacă are posibilitatea tehnică. Până la urmă, asigurarea confortului termic, în altă perioadă decât cea a sezonului de încălzire, implică un echilibru între preferințele individuale ale consumatorilor și evaluarea resurselor financiare necesare pentru a crea și menține acele condiții optime de temperatură în mediul dat.

Temperatura normată în conformitate cu actele normative în construcții CP A.09.05:2017 „Norme și reguli de exploatare tehnică a fondului locativ” aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 355/2018[1], indică că la exploatarea sistemului decentralizat cu căldură a blocului locativ cu cazangerie pe acoperiș precum și la exploatarea sistemului decentralizat cu căldură a încăperii de locuit (termoficare autonomă) trebuie să asigure menținerea temperaturii optime (nu mai joasă de +18 °С) a aerului în încăperile de locuit încălzite, conform normelor stipulate în SM GOST 30494. Astfel, menținerea unei temperaturi mai mari ține de confortul termic individual dorit ce implică un echilibru între preferințele individuale ale consumatorilor și evaluarea resurselor financiare necesare pentru a crea și menține acele condiții optime de temperatură în mediul dat.

Actul normativ stabilește modul de repartizare a consumului înregistrat de echipamentul de măsurare şi nu are tangenţă cu eficienţa energetică a clădirii. În prezent, acest factor nu este luat în calcul de metodologie, însă vă îndemnăm să vă adresați la gestionarul fondului locativ pentru a aplica o metodologie individuală. 26.Apartamentul meu este la fel ca a vecinului de mai sus sau jos, ambii deconectați, de ce am primit facturi diferite? Aici pot fi mai multe cauze: · Chiar dacă volumul de energie termică facturată este identic pentru două apartamente, suma facturată poate fi diferită din cauza gradului diferit de vulnerabilitate energetică. Amintim că și consumatorii cu încălzire autonomă pot obține compensații pentru factura la încălzire centralizată pe care trebuie să o plătească. · Consumatorii nu au asigurat cantitatea minim necesară a energiei din surse alternative pentru menținerea temperaturii interioare de cel puțin +18°C. Cantitatea minimă necesară pentru menținerea temperaturii interioare se compară cu consumul echivalent de resurse energetice înregistrat pe perioada respectivă de facturare. Dacă un apartament deconectat nu consumă nici gaz, nici energie electrică pentru încălzire, înseamnă că se încălzește indirect de la vecini și trebuie să achite pentru încălzirea centralizată. Astfel, pentru a contribui la asigurarea balanței energetice a clădirii în perioada sezonului de încălzire, consumatorii deconectați care nu au asigurat minimul necesar de căldură, vor achita suplimentar, în baza datelor prezentate de către furnizorii de gaze naturale și energie electrică. Suprafața de calcul poate fi diferită în funcție de extindere a suprafeței încălzite a apartamentului (arca la balcon/logii).

Pentru determinarea repartizării consumului de energie termică într-un bloc locativ în care toți consumatorii sunt conectați la sistemul colectiv de alimentare cu energie termică, se realizează o distribuție corectă în raport cu suprafața fiecărui spațiu locativ. Astfel, cantitatea energiei termice pentru încălzirea apartamentului se determină în baza costului unui m2 din suprafața încălzită a blocului locativ (conform cantității de energie termică înregistrate la branșamentul blocului locativ) și în baza suprafeței încălzite a apartamentului respectiv. Cu alte cuvinte, energia termică intrată în bloc se împarte la suprafața totală încălzită din blocul locativ pentru a afla costul încălzirii per metru pătrat. Astfel, pentru o locuință cu o anumită suprafață (X) costul încălzirii per metru pătrat se multiplică cu suprafața totală a apartamentului respectiv (X). Exact astfel se procedează pentru toate apartamentele conectate la sistemul colectiv de încălzire, indiferente de amplasarea apartamentului – la mijloc, nivelul inferior sau superior. În acest mod, gestionarul blocului locativ distribuie întregul volum de energie termică între locatari, pentru a acoperi și achita 100% din căldura recepționată înregistrată de echipamentul de măsurare, în punctul de delimitare. Prin această abordare, fiecare locatar contribuie în mod proporțional la acoperirea pierderilor de energie prin anvelopa clădirii (elemente integrante ale unei clădiri care separă interiorul acesteia de mediul exterior). Prin adoptarea acestei metode, se garantează o distribuire uniformă a costurilor asociate pierderilor de energie termică către mediul exterior, între toți locatarii.

Solicitați conectarea căldurii în bloc de la administrator (date de contact: Pentru Consumatori – Contacte GFL).

Ulterior, administratorul blocului locativ va depune  o cerere în care solicită conectarea la energie termică a blocului dumneavoastră., la care va anexa  pașaportul pregătirii instalațiilor de termoficare.

Documentele  urmează a fi depuse  la sediul teritorial al întreprinderii, în funcţie de sector.

Imediat după înregistrarea solicitării, specialiștii noștri verifică posibilitatea conectării imediate. În medie, procedura de conectare durează cca 3 ore.

Apartamentele amplasate la mijloc, pe etajele intermediare, au cel mai mic consum de energie, practic de 2 ori mai mic ca media. Apartamentele amplasate la colț, la ultimul etaj, au cel mai mare consum de energie, practic de 2 ori mai mare ca media consumului. Astfel, diferența cea mai mare de consum este de 4 ori. Acest lucru înseamnă că apartamentele de la periferia clădirii acoperă cea mai mare pierdere de energie prin anvelopa clădirii. Datorită faptului, că toţi locatarii plătesc egal în funcţie de m2 de spaţiu are loc distribuirea echitabilă a pierderilor de energie prin anvelopa clădirii. Din aceste considerente, repartizarea uniformă a consumurilor de energie între toți locatarii este un imperativ.

Informaţia privind deconectările de agent termic și apă caldă, în legătură cu desfășurarea lucrărilor planificate și neplanificate (avarieri), este afişată pe pagina web www.termoelectrica.md, în compartimentul „Consumatori” secțiunea „Lucrări și intervenții” sau direct de pe Pagina Consumatorului.

În cazul în care perioada de deconectare depășește o zi, toți consumatorii afectați de deconectare sunt informați prin intermediul anunțurilor plasate la intrarea în scara blocului, în care este indicat tipul lucrării și perioada deconectării.

Plata pentru energia termică utilizată la încălzirea apei este determinată reieşind din tariful stabilit pentru 1 Gcal şi indicii aparatului de evidenţă a apei calde menajere instalate la branşamentul blocului.

Se permite reglarea consumului de agent termic la branșament doar de către responsabilii de contor și reprezentanții gestionarilor fondului locativ, cu condiția asigurării echitabile a tuturor apartamentelor/locuințelor cu energie termică, în special apartamentele/locuințele amplasate în extremitățile blocului. Responsabilitatea pentru calitatea repartizării energiei termice în blocul locativ o poartă gestionarul fondului locativ.

Se consideră consum clandestin:

  • utilizarea serviciilor de termoficare și alimentare cu apă caldă prin racorduri realizate ilegal, fără avizul/contractarea furnizorului;
  • utilizarea serviciilor de termoficare și alimentare cu apă caldă printr-un racord legal, dar la care s-a intervenit ilegal asupra contorului, precum și deteriorarea sigiliului.

Realizarea de branșamente / racorduri clandestine se pedepsește conform legislației în vigoare. În aceste situații, la constatarea ilegalității, furnizorul calculează consumul de energie termică conform sistemului paușal și costul agentului termic calculat în funcție de instalațiile de utilizare.

Pct. 111, 112 al Regulamentului privind furnizarea energiei termice aprobat prin Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
Nr. 23  din  26.01.2017

În conformitate cu Hotărârea Guvernului RM nr. 191 din 19.02.02, reparația instalațiilor inginerești intrabloc se efectuează de către locatari în apartamente, precum și de către Gestionarul fondului locativ în locurile de uz comun, etaje tehnice și subsoluri.

Accesați compartimentul „Contacte GFL” pentru a afla datele de contact ale Gestionarul Fondului Locativ pentru blocul Dvs.

În cazul în care un consumator înregistrează datorii sistematice, furnizorul acordă suport juridic Gestionarului Fondului Locativ pentru apelarea în instanța de judecată a consumatorului și încasarea forțată a datoriilor acumulate.

În situația existenței unui contract încheiat cu consumatorul, furnizorul înaintează direct acțiunea, în instanța de judecată, în vederea încasării datoriilor acumulate.

Cheltuielile de judecată sunt suportate nemijlocit de către consumator.

Consumatorii care nu au recepționat sau au pierdut factura pentru energia termică pentru încălzire și apă caldă se pot adresa la Centrul Comercial de deservire și relații cu consumatorii de pe str. Tudor Vladimirescu, 6, pentru a solicita o copie a facturii.

Centrul de calcul Infobon, responsabil de emiterea facturilor a creat un serviciu nou gratuit ,,Contul meu” unde fiecare consumator poate recepționa și achita factura online.

Deținătorii cardurilor bancare naționale pot achita factura la energia termică chiar în lipsa ei, dacă cunosc Codul Unic de Identificare (ID-ul unic de pe chitanță), prin intermediul serviciului bancar internet banking și a terminalelor de plată, inclusiv online.

Totodată, efectuarea plăților poate fi efectuată cu orice card bancar VISA sau Mastercard valabil, emis în țară sau peste hotare, prin simpla accesare a website-ului www.infobon.md, secțiunea „Achită online”.

Pentru a primi o consultare telefonică, apelați Centrul de apel  –  1300 sau 022 447 447, colegii noștri vă vor ghida și vă vor oferi tot suportul necesar.

De asemenea, ne puteți sesiza la următoarea adresă de e-mail – cancelaria@termoelectrica.md sau prin următoarele canale online:

  • Site-ul oficial al Termoelectrica S.A. – www.termoelectrica.md;
  • Pagina de Facebook a companiei – Termoelectrica S.A.;

Aplicația Viber: 069-444-144 (disponibil pentru text, imagini foto și video) pentru raportarea problemelor tehnice.

În cazul în care consumatorul, la achitarea facturii, nu indică indicii de consum a contorului pentru apă caldă menajeră, se aplică metodologia de calcul prestabilită de Gestionar, în conformitate cu legislația în vigoare,  mai exact, pentru primele 2 luni se aplică o medie lunară, ulterior, începând cu a 3 lună, se calculează norma sanitară.

Dacă în factură este indicată o datorie pentru perioadele anterioare, dar Dvs. deja ați achitat respectiva datorie, este necesar să achitați doar consumul de energie termică curent.

Apelați Centrul de Apel automatizat, la următoarele numere de telefon: 022 447 4471300. Pentru detalii referitoare la procedura de racordare la sistemul centralizat de termoficare, apelați Serviciul Relații cu Consumatorii – 022 839 327.

Factura pentru energia termică consumată poate fi achitată utilizând următoarele instrumente:

Direct de pe site-ul www.temoelectrica.md;  sau www.infobon.md;

Serviciul internet banking și aplicațiile mobile ale băncii la care vă deserviți;

Puteți opta pentru serviciile online de plată – www.paynet.md;  și www.oplata.md , www.bpay.md;  și www.myrunpay.com, unde este necesar să selectați operatorul Infobon.

Dacă nu dețineți un card bancar, puteți achita factura la cel mai apropiat terminal de plată QIWI, MMPS/BPAY.

Indicii contorului de apă caldă pot fi introduși nu doar în factura curentă pe care o achitați, dar și online, pe site-ul www.termoelectrica.md sau www.infobon.md, secțiunea ”Indicii Contorului”.