1. Legea nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării

2. Legea nr. 128 din 11.07.2014 privind performanţa energetică a clădirilor

3. Legea nr 1402 din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală

4. Legea nr. 148 din 30.07.2015 privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de îmbunătăţire a eficienţei sectorului de alimentare centralizată cu energie termică

5. Legea nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuinţe

6. Legea nr. 913 30.03.2000 condominiului în fondul locativ

7. Legea nr. 1324 din 10.03.1993 privatizării fondului de locuinţe

8. Legea nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică

9. Legea nr. 139 din 19.07.2018cu privire la eficienţa energetică

10. Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică

11. Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor

12. Legea nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie

13. Legea nr. 149 din 29.06.2012 insolvabilităţii

14. Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie

15. Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător

16. EXTRAS din Legea 185 și 92

17. Legea nr. 19 din 04.03.2016 metrologiei

18. Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale

19. Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase nr. 116 din 18.05.2012

20. Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134 din 02.04.1997 

1. Hotărârea Guvernului nr. 434 din 09.04.1998 despre aprobarea Regulamentului cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei termice

2. Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă

3. Hotărârea Guvernului nr. 983 din 22.12.2011 cu privire la restructurarea corporativă, instituţională şi financiară a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din mun. Chişinău

4. Hotărârea Guvernului nr. 489 din 10.08.2015 cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă – iarnă 2015 – 2016

5. Hotărârea Guvernului nr. 102 din 05.02.2013 cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030

6. Hotărârea Guvernului nr. 833 din 10.11.2011 cu privire la Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011 – 2020

7. Hotărârea Guvernului nr. 618 din 05.10.1993 pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova

8. H O T Ă R Î R E A  privind preţul la energia electrică produsă şi tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” nr. 60/2020  din  10.03.2020 Monitorul Oficial nr.87-93/307 din 20.03.2020

9. ORDIN nr. 202 din 31.12.2014 cu privire la aprobarea documentului normativ NCM G.04.07:2014 „Reţele termice”

10. Hotărîre nr. 212 din 09.10.2015 cu privire la aprobarea Regulilor pieței energiei electrice

11. Hotărîre Nr. 396 din 01.11.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice

12. Hotărârea nr. 495 din 17.12.2012 privind Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor de producere a energiei electrice, energiei termice şi apei de adaos

13. Hotărârea nr. 478 din 05.07.2012 cu privire la stabilirea informaţiilor de ordin economic şi tehnic referitoare la funcţionarea sistemului electroenergetic, care urmează a fi date publicităţii de către titularii de licenţe

14. Hotărârea nr. 24 din 26.01.2017 a ANRE cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor natural și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

15. Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRE nr.484/2017 din 13.12.2017 privind aprobarea Regulamentului cu privire la indicatorii de calitate a serviciilor de distribuție și furnizare a energiei termice

16. Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRE nr.136/2018 din 05.04.2018 cu privire la aprobarea Normelor tehnice ale rețelelor termice